ఏ.ఈ. సేవలకు సత్కారం

  ఆనందపురం: జనసేవ న్యూస్ 

 విశాఖ సీతమ్మధార నందు వున్న   ఎలక్ట్రికల్ ఆఫీస్ చీఫ్ ఇంజినీర్ (5జిల్లాలకు అధికారి) యస్ మాసిలమణి ని క్రైస్తవనాయుకులు సేవకులు మర్యాదపూర్వకంగా  కలిసి ప్రార్ధనచేసి సాలువకప్పి బొకే తో సత్కరించారు .

ఈ కార్యక్రమములో  బిషప్లు యజ్జల బాలరాజు  ఎల్ సామ్యూల్ పాస్టర్లు జార్జి బాబు  జాషువ డేవిడ్ రాజు మోహన్ కుమార్ కాటన్ ప్రేమ్, జాన్ ప్రకాష్ దితరులు పాల్గొన్నారు.