వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ l ఈ నెల 26-9-21న ఆదివారం యలమంచలి లో జరుగుతుంది

***వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ :-*** 

 APSEZ అచ్చుతపురం ప్రముఖ MNC కంపెనీలో పర్మినెంట్ జాబ్స్ ప్రాతిపదికగా పనిచేయుటకు 10 వ తరగతి పాస్ మరియు ఫెయిల్ అయిన 19 సం నుండి 35 సం లోపు గలా యువతి /యువకులు కావలెను ఇంటర్వ్యూ తేదీ ఈ నెల 26-9-21న ఆదివారం యలమంచలి లో జరుగుతుంది కనుక ఆసక్తి గలా వారు ఎవయు అయిన 

ఈ క్రింది చిరునామా లో హాజయు కగలరు                                      

చిరునామా:- 
venue:- కొణతాల డిగ్రీ కాలేజీ, opp LIC ఆఫీస్ , 
మెయిన్ రోడ్డు , యలమంచిలి 

Contact📞  ఫోన్ , 9701366096, 7995088486