విశాఖ జిల్లా SeMcka అధ్యక్షులు కోడూరు సంజీవరావు అద్వర్యముతో 50P అసా office లో ఇవాళ క్రొత్త కమిటీ నెంబర్ల నియామకము జరిగింది.

BHARATIYA JANATA PARTY

KODURU SANJEEVA RAO

President of BJP SC. Morcha Visakhapatham Parliament Cell: 9100593895, 6302351725

Date: 20/1/2022

PRESS NOTE

విశాఖ జిల్లా SeMcka అధ్యక్షులు కోడూరు సంజీవరావు అద్వర్యముతో 50P అసా office లో ఇవాళ క్రొత్త కమిటీ నెంబర్ల నియామకము జరిగింది.
0 కావురి మధుసూదన రావు, ప్రధాన కార్యదర్శి, Smoothe Visakha జిల్లా.
0 గండి ఆశారాజు, 7.8 Weds, Maduranada,

BJP SC Marcha President.

వీరితోపాటు మరొక 20 మంది కమిటీ సభ్యుల నియామకము కూడా జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధులుగా V Madkar, MLC. Vishnu Kumar Raju, EMLA, Ravindra Reddy, Presibbent BJP ViHarla dist పాల్గొని అందరికి పార్టీ ప్రపత్రాలు ఇవ్వట జరిగింది.

& Raked, General Semetary, Sc machia, Vigg Ditmict SuBow K. Subrahmanyam, Incharge se macha Vils akken Drink, మరియు ఇతర పార్టీ సభ్యులు పాల్గొన జరిగింది.

KODURU SANJEEVA RAO PRESIDENT OF BJP SC MORCHA VISAKHAPATNAM PARLIAMENT

# Office No-2, Dorathota Busstand, Next Novajeevan School,

Bheemilipatnam, Visakhapatnam,AP-531163

Email: altino53123458@gmail.com